Hattemagerne, Vestergrave. Randers

Ane 16, Henrick Brandes

Er født den18. december 1820, Skt. Mortens Sogn, Støvring Herred, Randers Amt. Han dør den 10. september 1881,61 aar gammel, af kræft, Skt. Mortens Sogn, Støvring Herred, Randers Amt.

Konfirmeret den 4. oktober 1835, Skt. Mortens Sogn, Støvring Herred, Randers Amt. Karakter i Kundskab g, i Opførsel mg.

Han bliver læredreng i sin fars hattemagerværksted og senere hattemagersvend samme sted.

Af udskrift fra Lavsarkivet for Randers Hattemagermester Lav fremgår:

 Aar 1851 den 13. August holdtes Laugssamling af Oldermand H. Brandes (hans far Ane r. 32) med Bisidderen C. C. Thorup og Th. Hammershøj.

 Heinrich Brandes fremstod og begjærede at blive optaget i Lauget som Mester, da han har aflagt Mesterprøve i de saavel af Lauget som Magistraten er antaget og som er erlagt til Laugets høiste svend, saa han bør blive hermed indskreven og optaget i dets respektive Hattemagerlaug som Laugsmester og blive som følge heraf delagtig i Laugets Privilegier og Rettigheder, hvorimed han ogsaa vil føre at deltage i samme Pligter og Byrder lige med de øvrige Laugsmestre.

Det må han have glemt, for i skrivelse fra Magistraten fremgår følgende:

Skrivelse af Magistraten – læst i Lavsarkivet Randers Hattemagermester Lav:

Efter en skrivelse af Magistraten den af 19. maj 1855, efter Jeres mening at H. Brandes fra af 1. april 1855 ej skal betragtes som Mester for Inden han haver taget Borgerskab som Hattemager Mester, og fra den tid skal betale til svendenes Syge Bøsse Hvilket blev Vedtaget af samtlige Mestre og Svende og er fra den Tid Betalt til dato i svendenes syge Bøsse.

Borgerskabsbreve:

Ønskede en person at nedsætte sig som handlende eller håndværker i en købstad, skulle vedkommende tage borgerskab i byen. Borgerskabsbrevet, der bevidnede, at personen havde aflagt sin forskriftsmæssige borgered og betalt afgift.

Denne skarpe kontrol med borgerne og deres skatter skyldtes, at kongen – og ikke en herremand, en biskop eller et kloster – normalt var købstædernes herskab. Under skiftende former svor borgerskabet kongen troskab ved kongeskifte og aflagde deres borgerskabsed til hans lokale repræsentanter.

Svendenes Syge Bøsse:

Både Mestrene og Svendene skulle indbetale til denne kasse. Svendene kunne så søge om understørrelse i tilfælde af sygdom.

Arkiverne rækker ikke længere, så jeg kan få bekræftet, om forholdene er bragt i orden. Men ved hans vielse står han anført som Hattemagermester, så mon ikke der er bragt orden i tingene.

Henrick Brandes bliver viet den 18.12.1856, Skt. Mortens Sogn, Støvring Herred, Randers Amt med

Ane Nr. 17 Ane Marie Oline Olesen

Ane Marie Oline Olesen er født den 27.08.1835 Skt. Mortens Sogn, Støvring Herred, Randers Amt.

Hun dør af lungebetændelse den 01.04.1883, 47 år gammel i Skt. Mortens Sogn, Støvring Herred, Randers Amt.

Døbt den 27.09.1835. Forældre Blegemand på Byens Bleg Søren Olesen og Hs. (hans hustru) Dorthea Marie Mortensdatter.

På Byens Bleg kunne byens borgere betale sig fra at få en blegmand til at blege deres lærred, linned og garn.

Konfirmeret den 15.04.1849 Skt. Mortens Sogn, Støvring Herred, Randers Amt. Karakterer kundskab tgx, opførsel ug.

Vielsen i 1856: Ungkarl og Hattemagermester Henrik Brandis 36 og Jfr. (jomfru)Ane Marie Oline Olsen, 21 aar. Forlovere A. Hundrup, S. Olsen.

Henrick Brandes arbejder stadigvæk i faderens Hattemagerværksted, Vestergrave 403, 5. Rode, Randers Købstad, Randers Amt.

I FT-1860, bor de nu tre generationer:

Johan Brandis 73 Gift Hattemager Født Hannover, Tyskland
Ane Brandis 72 Gift Hans Kone Randers
Christian Brandis 44 Ugift Hattemagersvend Randers
Henrich Brandis 26 Gift Hattemager Randers
Ane Brandis 26 Gift Hans Kone Randers
Johan Brandis 1 Ugift Deres Barn Randers

 FT-1870 Stuen Forhuset. Vestergrave 403, 5. Kvt. Randers Købstad, Randers Amt.Husstanden er nu udvidet med Tyende Hattemagersvend.

Johan Heinrick Brandes 82 Enke Fader Hattemager Født Hannover, Tyskland
Heinrick Brandes 49 Gift Huusfader Hattemager Randers
Ane Marie Oline født Olsen 34 Gift Huusmoder Randers
Johan Heinrich Brandes 10 Ugift Søn Randers
Christian Ludvig Brandes 6 Ugift Søn Randers
William Johan Henry Dahlin 19 Tyende hattemagersvend København

Henrick Brandes far Johan Henrich Brandes (Ane Nr. 32), der startede Hattemagervirksomheden, er nu ca. 86 år gammel og enkemand. Så det er på tide at overdrage virksomheden til én af sønnerne. Man skulle tro, at det måtte blive den ældste søn Christian Brandes. Det blev det ikke, måske var Christian tilfreds med at være Hattemagersvend. Christian Brandes var ”Fritænker” dvs en ikkereligiøs person, der ikke bekender sig til noget trossamfund, altså ikketroende.

I FT-1880 bor han Lille Kirkestræde 2, og betegnes som en ”particulierr person”, altså særegen. Christian Brandes forblev ugift.

Henrick Brandes blev jo Hattemagermester og optaget i Hattemagerlauget.

Så!

Den 22.06.1874 blev der udarbejdet Skjøde- og Aftægtskontrakt til Henrick Brandes, som her gengives i uddrag:

Underskrevne Hattemager Johan Heinrich Brandes skjøder og overdrager herved til min Søn Hattemager Henrik Brandes den af mig ifølge Skjøde Thinglæst 5de Maj 1823, Tilhørende Eiendom Matr. Nr. 403 beliggende paa Vestergrave her i Byen med Grund og Gaardsplads, under nyt Nr. 245. I Kjøbet følger den Eiendommen ved Udskiftning af Randers Communejorder Tillagte Jordlod Matr. Nr. 320 Leergrave.

I Bygningerne værende mur- og nagelfaste Gjenstande derunder ogsaa indbefattes de i Værkstedet værende faste og løse Inventariedele som høre Til Hattemagerprofessionen og i øvrigt Paa følgende Vilkaar:

At Kjøberen og efterkommende Eiere af Eiendommen yder mig afgiftsfrit Bolig samt Underholdning og Pleie ligesom hidtil indtil min Død eller forsaavidt jeg ikke derved finder mig tilfreds og derfor fraflytter Eiendommen, hvorom jeg giver Eieren 3 Maaneders forudgaaende Varcel da kontant at betale mig150 Rdl´er Et Hundrede og Halvtrecindetyve Rigsdaler Rigsmønt. Samt endelig besørge og betale min Begravelse paa en anstændig og hæderlig maade.

 Henrich Brandes har to søskende, der jo også skal sikres ved deres far Johan Henrich Brandes (Ane Nr. 32)´s død.

Derfor:

Henrick Brandes udsteder Panteobligation til broderen Hattemagersvend Christian Brandes paa 300 Rdlr, som han forpligter sig til at udbetale et halvt aar efter faderens død.

Lillesøster Juliane Dorthea er i mellemtiden blevet viet, så Panteobligationen bliver udstedt til hendes mand Sygehusinspecteur Jac. Hundrup. Samme beløb og betingelser.

Da industrialiseringen satte ind op gennem det 19. århundrede (1801 til 1900) blev flere og flere i stand til at læse, hvilket medførte at antallet af lokale og landsdækkende aviser steg betragteligt, og antallet af annoncer steg i samme grad.

Se et udsnit af annoncerne i Fotobogen.

Annoncen fra 1879:

Læs som: H. Brandes, Hattemager, Vestergrave 3, anbefaler sig med saavel fine som ordinære Silke- og Filthatte efter nyeste Mode. Gamle Silke- og Filthatte moderniseres efter nyeste Mode. Luttrehatte, Ridedækkener, Filt Saaler haves paa Oplag til Nutidens billigste Priser.

Annoncen fra 1881:

Læs som: H. Brandes, Hattemager, Vestergrave 3, anbefaler et smukt Udvalg i moderne Silkehatte fra 6 Kr., filthatte fra 3 kr., nyeste facons. Reparationer udføres efter nyeste Mode. – Luttrehatte, Ridedækkener og filtsaaler haves paa Oplag.

Folketællinger foretages d. 1. februar hver 10. år. Her fra 1880:

FT-1880 Forhuset Stuen Vestergrave 3, Matr. Nr. 245, 5 Kvt. Randers Købstad, Randers Amt.     

Heinrik Brandes 59 Gift Huusfader, Hattemager
Ane Marie Brandes f. Olsen 44 Gift Huusmoder
Johan Heinrich Brandes 20 Ugift Deres Søn Hattemagersvend
Christian Heinr. Ludv. Brandes 16 Ugift Deres Søn Malerlærling
Søren Fr. Heinr. Brandes 6 Ugift Deres Søn

 I henhold til dødsattesten, dør han, efter 1 ½ års sygdom, af kræft i underlivet.

Ane Marie Oline Olesen overtager gælden i ejendommen og ifølge Pantebrevet fremgår det, at hun sidder i uskiftet bo.

Forretningen går videre, hvilket omverdenen også skal vide, så derfor denne annonce d. 28.10.1881, i Randers Amtsavis (se fotobog).

Brandes familien deltager også i foreningslivet, som det fremgår af  en annonce i Randers Amtsavis d. 18.12.1882, angående julebal, der afholdes af RHSF.

RHSF, kunne det stå for Randers Handelstands Forening… Hejmdal er det afholdslogen…Odd Fellow, Tøjhushavevej, Randers.

Sønnen Ane Nr. 16.1 Johan Heinrich Brandes (ham vender vi tilbage til) er Kasserer i denne forening.

Ane Marie Oline Olesen dør d. 19.04.1883, efter 12 dages sygdom, af Lungebetændelse. Se annoncen i Fotobogen.

I Henrick Brandes og Ane Marie Oline Olesen´s (hun er døbt Olesen) ægteskab er børnene, alle født Skt. Mortens Sogn, Støvring Herred, Randers Amt:

Johan Heinrich Brandes Født 17.06.1859 Død 18.03.1895
Christian Ludvig Brandes Født 20.12.1863 Død 17.02.1951
Heinrich Søren Frederik Brandes Født 28.04.1873 Død 29.06.1899

 I Henrick Brandes og Ane Marie Oline Olesens Dødsbo oprettede Skiftedokument, overtager Johan Heinrich Brandes i 1884 – herefter benævnt Ane Nr. 16.1 -  forretningen. Han er den eneste af de tre sønner, der er uddannet i Hattemagerfaget.

Christian Ludvig Brandes blev Malersvend. Viet 1. gang i 1888 til Kirstine Antoinette Johansen, der allerede døde den 3. december 1893.

 De fik børnene: Oline Henriette Brandes Født den 06.07.1884 og Christian Holger Brandes Født den 20.12.1889.

Viet 2. gang i 1894 til Margrethe Jensen. Margrethe har en pige Hansmine Født den 29.10.1893 (udlagt barnefader Sømand Anton Poulsen). Har ikke fundet andre børn.

Heinrich Søren Frederik Brandes blev Slagter. Han er beskrevet under Ane Nr. 8.

 Til sikring af sine brødre udsteder Johan Heinrich Brandes Panteobligation på 770 kr. til den yngre broder Heinrich Søren Frederik Brandes og Panteobligation på 448,46 kr. til Christian Ludvig Brandes.

Hvordan går det så Johan Heinrich Brandes Ane Nr. 16.1.

 

Ane Nr. 16.1 Johan Heinrich Brandes

Blev viet den 7. august 1884, Vorup Sogn, Galten Herred, Randers Amt med Marie Kirstine Andersen.

Forlovere Indsidd. Frands Andersen, Vorup Kjær og Sygehusinspektør Hundrup, Randers.

Marie Kirstine Andersen er født den 24. oktober1850 i Fjellerup Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt. Hendes forældre er Tjenestekarl Frantz Andersen paa Meilgaard og Hustru Karen Margrethe Rasmussen i Fjellerup Mark.

Hun bliver konfirmeret den 23. april 1865 i Ørsted Sogn, Rougsø Herred, Randers Amt. Karakter i Kundskab God og i Forhold Mg.

I 1883 forlader hun sognet og rejser til Randers Købstad. Med sig har hun en pige født udenfor ægteskab, et såkaldt ”Uægte Barn ” – jeg hader det udtryk. Den 16. februar 1880 fødtes pigen:

Julie Caroline Sophie Jensen. Forældre Pigen Marie Kirstine Andersen, Vorup Kjær, 29 aar. Udlagt Barnefader Ungkarl Murer Niels Jensen i Grenaa.

Marie Kirstine må ha´ været ret sikker på, hvem faderen er, siden Julie får hans efternavn.

Det må ha´ været et hektisk år 1884. Først overtager Johan Heinrich Brandes forretningen og så bliver han gift.

Lavsbøgerne går ikke/findes ikke op til 1884. Han er ikke benævnt Hattemagermester nogen steder, så optagelse i Hattemagermesterlauget er nok ikke sket.

Der er stadigvæk gang i forretningen. Her en juleannonce fra den 15.12.1885 i Randers Amtsavis (se fotobogen).

Læs som:

J. H. Brandes, Hattemager, Vestergrave Nr. 3.
anbefaler til Julen et smukt Udvalg i moderne Silke- og Filthatte samt Ridedækkener, Filtrertragter, Filtsko, Filtsaaler, Filt til Murerpolering.
NB. Reparationer og Moderniseringer af Silke- og Filthatte samt alt til Faget henhørende.

FT-1890 Forhus, Stuen Vestergrave 3, Matr. Nr. 245, Randers Købstad, Randers Amt

Johan Heinrich Brandes 30 Gift   Husfader       Hattemager
Marie Kirstine Brandes 39 Gift    Husmoder
Julie Caroline Brandes 9 Ugift     Barn
Oline Brandes 4 Ugift                   Barn
Frederik Georg Brandes 1 Ugift   Barn

Johan Heinrich Brandes dør den 18.03.1895 – i en alder af 35 aar – af Lungetuberkulose.

 I Johan Heinrich Brandes og Marie Kirstine Andersens ægteskab er børnene, begge født Skt. Mortens Sogn, Randers Købstad, Randers Amt:

Oline Henriette Brandes           Født 18.01.1886
Frederik Georg Acton Brandes Født 24.07.1888

Marie Kirstine Andersen bliver enke i en alder af 45 år. Hun gifter sig ikke igen og er nu efterladt med de 3 børn Julie Caroline Sophie Jensen 15 år, Oline Henriette Brandes 9 år og Frederik Georg Acton Brandes på 7 år. 

Hvordan går det hende og børnene.

Efter hendes mands død hensidder Marie Kirstine i uskiftet bo.

Tingdag den 17. April 1899 sælger hun ejendommen Matr. Nr. 245, Vestergrave 3, Randers, her i uddrag:

Undertegnede Marie Brandes født Andersen Enke efter Hattemager Johan H. Brandes i Randers sælger herved til Træskomager Chr. Christensen Randers Mark, den mig efter samtidigt hermed tinglæst Adkomst tilhørende Ejendom paa Vestergrave i Randers Købstad, skyldsat under Matr. Nr. 245 for Hartk. 1 Alb med paastaaende Bygninger og deriværende murer og nagelfaste Genstande, hvoriblandt Kakkelovne Komfur og Grubekedel, Hylder og Rækker, samt al Ejendommens rette Tilbehør.

De nærmere Vilkaar for Handelen ere følgende:

Det Solgte overtages af Køberen den 1st. April d. A, men staar allerede fra Dato for hans Regning og Risiko, specielt i Ildsvaadestilfælde, da han haver Brandskadeserstatningen til forcikringsmæssig Anvendelse.

Den 15. Marts 1899 oprettes Transport-Købekontrakt på Ejendommen:

Træskomager Chr. Christensen i Randers Mark, transporterer og overdrager herved til Gaardejer Søren Mariager og Mejeribestyrer Rasmus Christensen, begge af Linde, Retten til at faa Skøde paa den foranmældte Ejendom paa Vestergrave i Randers Købstad.

 Et tidspunkt mellem den 15. Marts 1899 og den 31. januar 1901 nedbrænder ejendommen.

 Brandårsagen kendes ikke.

Efter salget af Ejendommen flytter Marie Kirstine Andersen – med børnene Frederik Georg Acton og Oline Henriette - til Fredensgade, Slyngborgtoften, Randers, hvor hun ernærer sig som Syerske hos Hattemager Dahlin, Rosensgade 5, Randers.

Efterfølgende Bosteder:

FT-1906 Baghuset, Adelgade 4, Randers Købstad, Støvring Herred, Randers 
Marie Kirstine Brandes            24.10.1850  Enke,       Moder Syerske
Oline Henriette Brandes           18.01.1886  Datter      Paalægerske
Frederik Georg Agtor Brandes 24.06.1888  Søn          Snekerlærling.

FT-1911 (se foto) 1. sal, Schousgade 7, Skt. Mortens Sogn, Randers Købstad, Randers Amt.
Mariane Andersen 16.04.1856 Dagstrup Ugift Husmoder Systue
Marie Brandes 24.10.1850 Fjelerup Enke, Husmoder Alderdomshjælp

FT-1916 2. Sal, Møllegade 12, Randers Købstad, Randers Amt. Marie  Kirstine Brandes 24.10.1850 Enke Husmoder Alderdomsmodtager.

FT-1930 Forhus, Møllegade 12, Randers Købstad, Randers Amt.
Marie Kirstine Brandis 24.10.1850 Tranehuse Enke Aldersrente.

1936 Kommunal Optælling, Hans Brogesgade 1, Aarhus Købstad
Harald Lauritz Andreasen 24.02.1883 København Husfader Typograf
Oline Henriette Andreasen 18.01.1886 Randers Husmoder
Grete Brandes Andreasen 09.01.1922 Randers Datter
Marie Kirstine Brandes 24.10.1850 Fjellerup Enke svigermoder Aldersrentenyder.

Her bor Marie Kirstine i Århus, ved datteren Oline Henriette og Olines mand Harald Lauritz.

Et tidspunkt efter 1936, flytter familien til København. Måske fordi Harald Lauritz er født i København, eller er det mon på grund af hans arbejde. Så Marie Kirstine flytter med.

FT-1940 2. Sal, Forchhammersvej 25, Frederiksberg, København

Harald Laurits Andreasen  24.02.1883    København        Husfader         Typograf Bianco Lunas Bogtrykkeri.

Oline Henriette Andreasen 18.01.1886    Randers  Husmoder.

Grete Brandes Andreasen  09.01.1922    Randers  Datter     Fabriksarbejderske Lædervarefabrikken, St. Kongensgade 75.

Marie Kirstine Brandes     24.10.1850    Fjellerup   Slægtning   Aldersrentenyder

Grethe Elisabeth Jensen   11.06.1922    Plejedatter  Fabriksarbejderske  Lædervarefabrikken, St. Kongensgade 75.

Aase Agnethe Jensen         29.09.1908    Munke Bjergby  Logerende       Medhjælperske   Marketenteri, Tietgensgade.

 

Marie Kirstine Brandes – født Andersen – blev en ældre dame. Forchhammersvej 25, 2. sal blev hendes sidste bopæl.

Hun døde, 92 år gammel, den 28. marts 1943, Sankt Markus Sogn, Frederiksberg, København og Kremeret Søndermarkens Krematorium den 3. april 1943:

Data fra kirkebogen: 

Født i Fjellerup Sogn, Randers Amt. Enke efter Hattemager Johan Heinrich Brandes. Viede i Vorup Kirked. 7. Aug. 1884. Dødsårsag Senilitatis.

Efterfølgende kort fortalt om børnene:

Julie Caroline Sophie Jensen:   Født d. 16.02.1880, Vorup Sogn, Randers Amt. Forældre: Marie Kirstine Andersen, Vorup Kjær, 29 aar gl. Udlagt Barnefader Ungkarl Murer Niels Jensen i Grenaa.

FT-1901 Butiksjomfru hos Bagermester Carl Christian Sørensen, Østergade, Holstebro Købstad.

Viet 13.07.1904 til Ungkarl Postbud Søren Jensen. Skt. Mortens Sogn, Randers, Randers Amt.

Julie døde af hjertefejl d. 24.05.1953, 73 år gl. Frederiksberg Sogn, København, Staden.

Søren Jensen er født den 09.04.1872 i Randers. Han døde d. 15.03.1965, 92 år gl. Frederiksberg Kommune, Københavns Amt. Ved hans død er anført pensioneret overpostbud.

Kendte Bosteder:

FT-1911 Schousgade 22,                Randers Købstad,               Randers Amt.

FT-1916 Ejer af Vester Allé 23,      Randers Købstad,               Randers Amt.

FT-1925 Ejer Vester Allé 23,          Randers Købstad,               Randers Amt.

FT-1930 Aarhusvej,                        Kristrup Sogn,                    Randers Amt.

FT-1940 Engtoftevej 5,                   Frederiksberg Kommune, Københavns Amt.

 

I FT-1940 står Julie Caroline Sophie Jensen opført som invalid. Årsag kendes ikke.

Julie og Søren´s sidste fælles bopæl var Mortensens Allé 5, Frederiksberg Kommune, Københavns Amt.

I Søren Jensen og Julie Caroline Sophie Brandes ægteskab er børnene:

Lilly Edele Karoline Brandes Jensen                     Født 08.12.1904

Gudrun Rigmor Hariet Brandes Jensen                  Født 12.11.1906

Egon Edvard Brandes Jensen                                  Født 03.10.1909

Kristian Oluf Brandes Jensen                                  Født 17.02.1911.

 

Oline Henriette Brandes:
Født d. 18.01.1886, Skt. Mortens Sogn, Randers Købstad, Randers Amt.
Forældre: Hattemager Johan Heinrich Brandes og Marie Kirstine Andersen.

Viet d. 08.05.1910 til Ungkarl Typograf Harald Laurits Andreasen, Skt. Mortens Sogn, Randers.

Oline døde d. 25.01.1965, 79 år gammel, Frederiksberg Kommune, Københavns Amt.

Harald Laurits Andreassen er født den 24.02.1883 i København. Han døde 75 år gammel  den 23. oktober 1958, Frederiksberg Kommune Københavns Amt.

Var typograf ved Jydsk Centraltrykkeri, Rosengade 24, Århus. Sønnen Johan Edvard Brandes Andreasen er også Typograf og arbejder ved samme trykkeri.

Kendte bosteder:

FT-1911 Voldgade, Skive, Rødding Herred, Viborg Amt.

FT-1916 Fabersvej 2, Randers Købstad, Støvring Herred, Randers Amt.

FT-1921 Hadsundvej 50, Ejer Typograf Andreasen, Skt. Peder Sogn, Randers  Købstad, Randers Amt.

FT-1930 Rolfsgade 13, Kongsvang, Viby Sogn, Århus Amt.

FT-1936 Kommunal Optælling Hans Brogesgade 1, Århus Købstad, Århus Amt.

I FT-1930 har Oline og Harald et plejebarn Kaj Mervild Juul født den 6. juli 1916 i Randers.

I Oline Henriette Brandes og Harald Laurits Andreasens ægteskab er børnene:

Johan Edvard Brandes Andreasen  Født 21.06.1911, Skive, Rødding Herred, Viborg Amt.

Grethe Brandes Andreasen              Født 11.01.1922, Randers.

 

Frederik Georg Acton Brandes:

Født den 24.07.1888, Vestergrave 3, Skt. Mortens Sogn, Randers Købstad, Randers Amt.

Forældre Hattemager Johan Heinrich Brandes og Hustru Marie Kirstine Andersen.

FT-1911 Snedker, Helgolandsgade 8, Holstebro Købstad, Ringkøbing Amt.

Viet den 04.08.1912 Skt. Mortens Sogn, Randers til Emma Thormine Jacobsen.

Frederik Georg Acton Brandes dør, 57 år gammel, den 15.12.1945, Carl Jensensvej 24, Viby Sogn, Århus Amt. Dødsårsag Hjerte-/karsygdom.

Emma Thormine Jacobsen er født den 21.06.1892, Randers Købstad, Randers. Hun dør i Århus den 28.09.1960, 68 år gammel. Datter af arbejdsmand Lars Jacobsen og hustru Maren Elisabeth født Jensen.

Kendte bosteder:

FT-1916 Michalsensgade 3, Sct. Poul Sogn, Århus. Tømrersvend ved Statsbanerne.

FT-1918 Kommunal Mandtalsliste Nyborggade 3, Vor Frue Sogn, Århus Amt.

FT-1921 Nyborggade 3, Sct. Paul Sogn, Århus. Tømrer ved DSB

FT-1925 Regnersgade 3, Kongsvang, Viby Sogn, Århus Amt.

FT-1930 Regnersgade 3, Kongsvang, Viby Sogn, Århus Amt. Snedkersvend DSB.

I FT-1930 er anført at Frederik Georg Acton Brandes er separeret.

Frederik Georg Acton Brandes er udlagt barnefader til en pige født den 22.04.1931 Sct. Paul Sogn, Århus Amt:

Lilly Elsa Henriksen – født Thiemer. Moderen Carla Johanne Dorthea Nielsen født Thiemer.

Udlagt Fader Tømrer Frederik Georg Achton Brandes.

 

I Frederik Georg Acton Brandes og Emma Thormine Jacobsens ægteskab er børnene:

 Ellen Marie Kirstine Brandes           Født 12.10.1913 Skt. Morten, Randers Amt

 Olaf Georg Heinrich Brandes           Født 03.05.1917 Sct. Paul, Århus Amt

 Aage Acton Brandes                         Født 11.09.1922 Sct. Johannes, Århus

 Ellen Marie Kirstine Brandes           Født 15.05.1924 Sct. Poul, Århus Amt.

 Olaf Johan Heinrik Brandes              Født 30.12.1925 Viby Sogn, Århus Amt.

Det er ikke unormalt, at når et barn dør, giver man det næste barn det samme navn.

Mon ikke moderen har været gravid, da den store datter dør.

 

Ane 32, Johan Henrich Brandes

Mennesker har altid flyttet sig. Krige har der jo altid været. Manglende beskæftigelse, måske. Håbet om en bedre tilværelse. Årsagerne kan være mange.

 I sidste halvdel af 1800-tallet, kunne alle frie personer i princippet rejse frit rundt i verden og endda emigrere stort set efter eget valg.

Indtil da havde det været sådan, at hvis ikke-adelige skulle rejse, skulle de kunne bevise, at de havde ret til det og ikke var ”rendt af pladsen”.

 Men der var ikke kontrol i moderne forstand ved grænserne, selv om disse gradvis blev mere og mere markerede, men ved ud- og indrejse af byerne.

Handelsmænd skulle kunne fremvise næringsbrev og være medlemmer af et lav (lav var en forening af ligeberettigede, selvstændige næringsdrivende inden for et bestemt erhverv) eller et gilde. (gilde er betegnelsen for de i den danske middelalder dokumenterede broderskaber, i hvilke de fortrinsvist privilegerede mænd sluttede sig sammen. De tjente som en social forsikring).

Således blev håndværksfagene reguleret, så de gennem byernes forskellige håndværkerlav fik monopol på udøvelse af deres fag.

 I 1857 blev håndværkerlavenes monopol ophævet og erstattet af Næringsfrihedsloven.

 

Denne Ane, der startede Brandes slægten i Danmark, er født i Hannover i Tyskland.

Den første folketælling på dansk grund blev foretaget i 1769, men først fra den næste i 1787 har vi bevaret listerne med de enkelte navne på. Den følgende blev foretaget i 1801, og derefter er der et spring frem til 1834 – herefter blev folketællingerne foretaget med 5 eller 10 års mellemrum.

Det er først i FT-1845, at fødested kommer med i folketællingerne, så ud fra denne folketælling får vi første gang oplyst, at fødested er Hannover.

Fødselsår:

Da han som nævnt ikke er født i Danmark, må vi regne baglæns. Ved hans vielse i 1814 er det anført, at han er 25 år gammel. Så vi må gå ud fra, at han er født ca. 1789.

Johan Henrich Brandes døde, 89 år gammel, den 4. november 1876 af alderdomssvaghed, Vestergrave 3, Sankt Mortens Sogn, Støvring Herred, Randers Amt. Begravet den 9. november 1876.

Johan Henrich Brandes blev viet den 6. Juli 1814, Skt. Mortens Sogn, Støvring Herred, Randers Amt med

 

Ane 33, Anne Sophie Hundrup

Anne er født den 9. februar 1789, Skt. Mortens Sogn, Randers, Støvring Herred, Randers Amt.

Blev døbt den 26. februar 1789. Faddere Jens Holm Skrædders Hustru. August Skomagerdatter Stine mfl.

Hun dør den 9. juni 1868, 79 år gammel, Skt. Mortens Sogn, Randers.

 Lysning foretages den 6. juni 1814:

At det ægteskab som Ungkarl Henrich Brandes, Hattemagersvend, agter at indgaa med pigen Sophie Hunnerupsdatter ikke strider imod Guds eller Kongens lov, derfor indestaar vi underskrevne for begge personerne.

Data fra Vielsen den 6. juli 1814:

Henrich Brandis Hattemagersvend i Randers, 25 aar gammel. Sophie Hunnerup, Skrædder Hunnerups Datter, 24 aar gammel. Begge har havt de naturlige Kopper.

Forlovere Hans Bøje, Giestgiver i Randers. Peter Barlag, Hattemager i Randers.

Peter Barlag var Hattemagermester i Randers. Var det mon der Johan Henrich var i lære?

Den 28. Decbr. Blev Hattemagermester Henrich Brandes opnæret og beskikket til Laugets Oldermand udi næst paafølgende 2de Aar.

Ejendommen Vestergrave tidligere Matr. Nr. 404/403. Nuværende Matr. Nr. 245., Randers Købstad.

Ved hjælp af et lån på 1000 Rigsbankdaler fra Niels Brock og Lene Brocks Legater, får Johan Henrich Brandes i 1817 skøde på ovennævnte ejendom bestående af

Forhuus 9 fag, hvoraf de 3 fag er forsynet med Quist heelt igennem. I denne bygning er 2 Kakkelovne.

Et halvtag i Gaarden 2 fag en Etage. Til Bygningerne hører en Gaardsplads stor 190 Alen

Niels Brock var kendt og respekteret for sine redelige handelsmetoder. Han var levende interesseret i tidens økonomiske og politiske emner, ligesom han engagerede sig i den brede befolknings livsvilkår.

Niels Brocks indsats i datidens brancheorganisationer og hans interesse for det politiske liv vidner om stort overskud og et klart fokus på, hvad han kunne bidrage med til Danmarks erhvervs- og samfundsmæssige udvikling.

Efter Niels Brocks død i 1802 efterlod han sig en formue på 865.000 kurantdaler (nutidsværdi ukendt), der blev anvendt til legater i København og Randers.

 

Hattemagerne, Vestergrave, Randers kan følges i FT- 1834,1840,1845,1850,1855,1860 og 1870.

 Hattemagerværkstedet blev drevet videre i 3 generationer.

Man må sige, at de har klaret sig godt. De deltager i foreningslivet. Børnene får en uddannelse. Pigerne bliver ”godt gift”.

 I Johan Henrich Brandes og Anne Sophie Hundrups ægteskab er børnene:

Christian Brandes, Født 03.10.1816, Sankt Mortens Sogn, Randers Amt.

(tidligere nævnt Hattemager Barlag, står fadder)

Henrik Brandes, Født 18.12.1820, Sankt Mortens Sogn, Randers Amt.

 Juliane Dorthea, Født 29.09.1927, Sankt Mortens Sogn, Randers Amt.

(Viet til Jacob Hundrup, skræddermester og forhenværende sygehusinspektør).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FT-1911 (se foto) 1. sal, Schousgade 7, Skt. Mortens Sogn, Randers Købstad, Randers Amt.

Mariane Andersen              16.04.1856    Dagstrup       Ugift Husmoder      Systue

Marie Brandes                    24.10.1850    Fjelerup        Enke, Husmoder     Alderdomshjælp